Integritet och datasäkerhet

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Freebo Group Oy:s direktmarknadsföringsregister.

1. Registeransvarig

Freebo Group Oy (FO-nummer: 2780051-8)
Elektroniikkatie 6
90580 Uleåborg

Telefon: 020 743 2900

2. Kontaktperson i frågor som rör registret

Freebo Group Oy
Telefon: 020 743 2900
E-post: info@freebo.fi

3. Registrets namn

Freebo Group Oy:s direktmarknadsföringsregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i detta register samlas in och behandlas enligt följande rättsgrunder:
- Freebo Groups berättigade intresse att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring; och
- Samtycke från enskild fysisk person att använda personuppgifterna för elektronisk direktmarknadsföring.

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinionseller marknadsundersökning eller för andra jämställbara adresserade försändelser. Uppgifterna kan analyserasoch behandlas för att rikta marknadsföringen så att den intresserar den registrerade samt för att utveckla den registeransvarigas affärsverksamhet.

6. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter kan behandlas i registret:
- namn
- kontaktuppgifter (postadresser, telefonnummer, e-postadresser)
- rang
- yrke eller andra uppgifter som rör den registrerades uppgifter och ställning i näringslivet eller i en offentlig tjänst
- födelsedatum
- kön
- språk
- en identifierande uppgift annat än ovannämnda som kan knytas till den registrerade
(t.ex. en byggnads byggnadsår eller boendeform)
- tillstånd för och förbud mot direktmarknadsföring
- uppgifter om ändringar i ovan specificerade uppgifter

7. Datakällor

Uppgifterna samlas in från den registrerade själv bland annat då den registrerade deltar i
marknadsföringskampanjer och -evenemang som anordnas av den registeransvariga. Personuppgifterna kan också samlas in och uppdateras från den registeransvarigas samarbetsparter och av myndigheter och företag som erbjuder tjänster som rör personuppgifter.

8. Överlåtelse och överföring av uppgifter

Uppgifterna kan överlåtas inom de gränser som vid var tid gällande lagstiftning tillåter och kräver. Uppgifterna överförs eller överlåts inte utanför EU eller EES såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifter ovan eller för att förverkliga den tekniska behandlingen av personuppgifter, varvid kraven i personuppgiftslagen iakttas vid överföringen av uppgifter.

9. Uppgifternas lagringstid

Personuppgifterna i registret lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med användningen av
personuppgifter. Uppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte lagras tills vidare. När det gäller personuppgifterna i registret vidtas rimliga åtgärder för att säkerställa att inga personuppgifter om den registrerade som är oförenliga, föråldrade eller felaktiga för syftet med behandling lagras i registret. Sådana uppgifter rättas eller förstörs omedelbart.

10. Skydd av registret

Uppgifter som behandlas elektroniskt och som ingår i registret skyddas med brandväggar, lösenord och andra nödvändiga tekniska metoder som är allmänt godkända inom datasäkerhetsbranschen. Material som behandlas manuellt finns i lokaler dit obehöriga inte har tillträde. Endast specificerade medarbetare hos den registeransvariga och hos företag som agerar på uppdrag av den registeransvariga och för dennes räkning har tillträde till uppgifterna i registret med en användarbehörighet som beviljas av den registeransvariga.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i personregistret och kräva rättelse eller borttagning av felaktiga uppgifter. Den registrerade har också rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifterna till den del som behandlingen baseras på samtycke.

Den registrerade har i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen rätt att invända mot eller begära begränsad behandling av sina uppgifter samt inge klagomål om behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndighet. Den registrerade har dessutom rätt att få sina uppgifter i ett allmänt använt maskinläsbart format i enlighet med dataskyddsförordningen.

Den registrerade har av särskilda personliga skäl också rätt att motsätta sig profilering och andra behandlingsåtgärder som riktas mot den registrerade då grunden för behandlingen av uppgifterna är den registeransvarigas berättigade intresse. Vid klagomål ska den registrerade specificera den situation baserat på vilken den registrerade invänder mot behandling. Den registeransvariga kan neka att uppfylla begäran endast på lagliga grunder.

Den registrerade har också rätt att när som helst och utan kostnad invända mot behandling, inklusive profilering, till den del som det rör direktmarknadsföring.

Samtliga begäran och yrkanden enligt denna punkt ska överlämnas personligen eller skriftligen till den part som nämns i punkten Kontaktperson i frågor som rör registret i denna beskrivning.

Om Freebo

Freebo AB är en nordisk solelspartner för småfastigheter som grundades 2016.

020 43 2900 | må-to 8:00 - 17:00 | fre 8:00 - 15:00

Freebo AB

Freebo Group Oy (finskt AB) grundades i Finland 2016, då under namnet Pohjolan Energia Oy. Freebo har som syfte att leverera kompletta solcellspaket av högsta kvalitet till sina kunder i Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Örebro, bolaget har över 200 anställda. Hittills har över 7 000 kunder beställt och fått ett eget solkraftverk installerat hemma.

Freebo AB

Kundservice: 020 43 2900
må-to 8:00 - 17:00
fre 8:00 - 15:00

Email: kundservice@freebo.se

Rekrytering

Britt Salomonsson
070-627 11 01
britt.salomonsson@freebo.se

Försäljning

Mathias Abrahamsson
070-265 61 00
mathias.abrahamsson@freebo.se

Installation

Fredrik Rozen
076-146 21 01
fredrik.rozen@freebo.se

Marknad

Piia Ringstad
070-842 44 47
piia.ringstad@freebo.se


Organisationsnr: 559197-9744

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies i din enhet. Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra och anpassa din användarupplevelse. Läs mer om cookies i vår cookiepolicy.