Tietosuoja

Freebo Group Oy:n suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Freebo Group Oy (y-tunnus: 2780051-8)
Elektroniikkatie 6
90580 Oulu
Puhelin: 020 743 2900

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Freebo Group Oy
Puhelin: 020 743 2900
Sähköposti: info@freebo.fi

3. Rekisterin nimi
Freebo Group Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tämän rekisterin alaisia henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavilla oikeusperusteilla:

 • Freebo Group:n oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi; ja

 • Yksityisen luonnollisen henkilön suostumus henkilötietojensa käyttämiseen sähköiseen suoramarkkinointiin.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipidetaimarkkinatutkimukseen
taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida
ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan
kehittämiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi

 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

 • arvo

 • ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä

 • syntymäaika

 • sukupuoli

 • kieli

 • yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. rakennuksen rakennusvuosi
  tai iasumismuoto)

 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

7. Tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin
markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja
ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se
ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Tietojen säilytysaika
Rekisterin alaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi.
Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen osalta huolehditaan sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

10. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla
yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin
on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien
yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon
oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn niiltä osin, kuin
henkilötietoa käsitellään suostumukseen perustuen.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi hänellä on oikeus
saada itseään koskevat tiedot yleisessä käytössä olevassa, konekielisessä muodossa itselleen kuten tietosuojaasetuksessa
tarkemmin määritellään.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia
ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin
perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä
osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen

+358 20 743 2900 | ma-pe klo 9.00 - 16.00

Freebo yrityksenä

Freebo Group Oy on 2016 perustettu pohjoismainen pienkiinteistöjen aurinkosähkökumppani. Ennen kesäkuuta 2019 Freebo tunnettiin nimellä Pohjolan Energia Oy. Freebo palvelee asiakkaitaan laadukkaalla kokonaispalvelukonseptilla Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa. Freebo työllistää yli 200 alan ammattilaista ja on toteuttanut jo yli 6 000 asiakkaan toiveen omasta aurinkosähköjärjestelmästä.

Freebo Oy

Asiakaspalvelu: 020 743 2900
Ma-Pe 8.00 - 17.00

Email: info@freebo.fi
Ma-Pe 8.00 - 17.00

Myynti

020 743 2901

Asennus

020 743 2902

Rekrytointi

045 113 9840

Y-tunnus: 2780051-8

© Freebo Oy |Tietosuoja |EvästeselosteJos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön laiteessasi. Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja yksilöimiseksi. Lue lisää evästeistä evästeselosteesta.